Stiftelseverksamheten inom Wallenberg Foundations AB omfattar 16 allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg.

De tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelserna har uppdragit åt Wallenberg Foundations AB att handlägga ansökningsadministration (mottagning, bekräftelse, administrativ beredning), allmän administration, bokföring, redovisning och ekonomisk uppföljning. Respektive Stiftelse ansvarar för vetenskaplig beredning och föredragande i respektive styrelse samt utvärderingar. Samtliga anslagsbeslut tas av respektive styrelse.

Stiftelsernas dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter. Stiftelserna tillämpar ett omfattande peer review-förfarande vilket innebär att ansökningarna granskas av sakkunniga innan beslut tas i Stiftelsernas styrelser.

I utvärderingsprocesserna deltar även Stiftelsernas Vetenskapliga råd som är specialiserade på respektive Stiftelses ändamål.

Stiftelsens verksamhet följs löpande upp i samband med ansökningar, rekvisitioner och vid rapportering och uppföljning av beviljade anslag. 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse har skapat ett rådgivande och utvärderande organ avseende Stiftelsens anslagspolicy, ett internationellt Scientific Advisory Board, bestående av åtta Nobelpristagare under ordförandeskap av professor Gunnar Öquist, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien.

Verkställande ledamöterna i Stiftelserna har dessutom kontinuerliga kontakter med universitetsledningarna och andra anslagsmottagare. Stiftelserna har ett nätverk där universiteten utser en specifik kontaktperson för Stiftelserna. Dialog sker kontinuerligt med universitetens kommunikationsavdelningar. 

Beviljade anslagsmedel

Under 2018 har Stiftelserna beviljat cirka 320 anslag och 44 stipendier till ett totalt belopp om 2 220 miljoner kronor. Huvuddelen av anslagsbeloppet har beviljats svenska universitet.

Forskningskommunikation

Stiftelsernas verksamhet tillgängliggörs i huvudsak genom presentationer av forskningsprojekt, forskare i form av populärvetenskapliga reportage och filmer på Stiftelsernas hemsidor www.wallenberg.org

Wallenberg Office

Inom ramen för Wallenberg Foundations AB drivs en funktion kallad Wallenberg Office, som syftar till att genom ett strukturerat, samordnat och proaktivt nätverksarbete bygga vidare på det kontaktnät som familjen Wallenberg etablerat under generationer. Utöver det arbetar Wallenberg Office med att förvalta och utveckla namnet Wallenberg, vilket är tätt sammankopplat med förmågan att utveckla nätverket. Wallenberg Office stödjer också arbetet med att inspirera och utbilda nästa generation av familjen Wallenberg. Arbetet med nästa generation av familjen Wallenberg finansieras privat av den femte generationen.