Stiftelseverksamheten inom Wallenberg Foundations AB omfattar 16 allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg.

De tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelserna har uppdragit åt Wallenberg Foundations AB att handlägga ansökningsadministration (mottagning, bekräftelse, administrativ beredning), allmän administration, bokföring, redovisning och ekonomisk uppföljning. Respektive Stiftelse ansvarar för vetenskaplig beredning och föredragande och beslut i respektive styrelse samt utvärderingar.

Stiftelsernas dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter. Stiftelserna tillämpar ett omfattande peer review-förfarande vilket innebär att ansökningarna granskas av sakkunniga innan beslut tas i Stiftelsernas styrelser. Stiftelsens verksamhet följs löpande upp i samband med ansökningar, rekvisitioner och vid rapportering och uppföljning av beviljade anslag. 

Verkställande ledamöterna i Stiftelserna har dessutom kontinuerliga kontakter med universitetsledningarna och andra anslagsmottagare. Stiftelserna har ett nätverk där universiteten utser en specifik kontaktperson för Stiftelserna. Dialog sker kontinuerligt med universitetens kommunikationsavdelningar. 

Beviljade anslagsmedel

Under 2021 har Stiftelserna beviljat cirka 120 projektanslag och drygt 100 individanslag till ett belopp om närmare 1,8 miljarder kronor. 2021 års anslag har påverkats av den pågående pandemin och därmed minskad avkastning. Huvuddelen av anslagsbeloppet har beviljats svenska universitet.

Forskningskommunikation

Stiftelsernas verksamhet tillgängliggörs i huvudsak genom presentationer av forskningsprojekt, forskare i form av populärvetenskapliga reportage och filmer på Stiftelsernas hemsidor www.wallenberg.org

Wallenberg Office

Inom ramen för Wallenberg Foundations AB drivs en funktion kallad Wallenberg Office, som syftar till att genom ett strukturerat, samordnat och proaktivt nätverksarbete bygga vidare på det kontaktnät som familjen Wallenberg etablerat under generationer. För att understödja arbetet med att förvalta och utveckla det internationella nätverket och förstå utvecklingen av viktiga samhällsfrågor och globala trender arbetar vi med ett antal seniora rådgivare.

Utöver det arbetar Wallenberg Office med att förvalta och utveckla namnet Wallenberg, vilket är tätt sammankopplat med förmågan att utveckla nätverket. Wallenberg Office stödjer också arbetet med att inspirera och utbilda nästa generation av familjen Wallenberg. Arbetet med nästa generation av familjen Wallenberg finansieras privat av den femte generationen.

Ytterligare information

Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr har arbetande styrelseroller i Wallenberg Foundations AB och Wallenberg Investments AB. Engagemangen i bolagen och det internationella nätverksarbetet utgör en viktig del av deras arbete. För detta aktiva arbete uppbär de ersättning som är satt att vara marknadsmässig, i nivå med en vd-lön för ett större svenskt börsbolag med stor internationell verksamhet. Ersättningen uppgick 2021 till 11,9 miljoner kronor vardera för Jacob, Marcus respektive Peter. Det totala värdet på samtliga Stiftelsers tillgångar var vid årsskiftet 2021 258 miljarder kronor med engagemang i bolag som spänner över hela världen. Ytterligare information om Wallenberg Foundations AB går att finna i bolagets årsredovisning.